ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft.
weboldalán található webshop szolgáltatással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató

Tisztelt Látogatónk!

Jelen dokumentum a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft.,

mint adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő) által, az általa működtetett https://vikipalotagaleria.hu weboldalon (a továbbiakban Webáruház), webes vásárláson keresztül megvalósított adatkezeléseiről ad tájékoztatást. Kérjük, hogy az alábbi tájékoztatást figyelmesen olvassa el!

Jelen dokumentum célja

Az Adatkezelő az által fenntartott honlapot meglátogató érintettek (a továbbiakban: Felhasználó) személyes adatait kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.), továbbá a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelet (2016. április 27.) által előírtakkal (a továbbiakban: Rendelet, GDPR) összhangban.

Adatkezelő ezúton tájékoztatja a Felhasználót a Webáruházon keresztül megvalósuló vásárlásokkal, a hírlevelek küldésével, továbbá a weboldal használatával szükségszerűen együtt járó adatkezelésekkel kapcsolatban, az általa kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, az adatok megőrzési idejéről, tárolásának, továbbításának módjáról, személyes adatok kezelése körében követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az érintettek jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor egyoldalúan módosítsa.

1.  ADATKEZELŐ

A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft., mint Adatkezelő adatai:

·       cégneve: VIRTUÁLIS
KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft.

·       székhelye: 1221 Budapest, Lepke utca 11/B

·       cégjegyzékszám: 01-09-189059

·       adószáma: 12844151-2-42

·       telefonszám: +36 70
946 4088

·       e-mail: info@vikipalota.hu

·      adatvédelmi tisztviselő:

 

név:

mobilszám:

e-mail:

Illés Renáta

+36 70 946 4088

info@vikipalota.hu

 2.   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ESETÉN

A Webáruházon történő vásárlással kapcsolatban az Adatkezelő a Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről ad tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő termék megrendeléseinek felvétele, a megrendelés visszaigazolása, teljesítése, a vásárlásról számla, bizonylat kiállítása, és az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedésbe ment (az érintett, mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím), amennyiben indokolt adószám.

Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

 

a) Adatfeldolgozók:

·       Név: OTP Bank

·       Székhely: 1163 Budapest, Jókai Mór utca 3/b.

 

b) Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: az elektronikus számlák kiállításához szükséges rendszer szolgáltatása

    

·       Név: JP Credit Kft.

·       Székhely: 1096, Budapest, Vendel utca 11.

 

c) Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: számlák törvényességi kezelése

 

·       Név: Sybell Informatika kft.

·       Székhely: 1158 Budapest, Késmárk utca 7/B 2.
em. 206

 

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: tárhely szolgáltatás

 3.   A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE A WEBÁRUHÁZON KERESZTÜL TÖRTÉNŐ VÁSÁRLÁS ÁRU KISZÁLLÍTÁS KAPCSÁN

A Felhasználónak a Webáruházon történő vásárlása során a megvásárolt termék „házhozszállítás” -ával kapcsolatban az Adatkezelő a Felhasználó szükséges adatait (pl.: név, cím, email cím, telefonszám) továbbítja, átadja a kiszállítást végző harmadik fél számára, akivel Adatkezelő szerződésben rögzítette a személyes adatk védelmével kapcsolatos törvényességi kötelezettségeket. A Felhasználó személyes adataival kapcsolatos adatkezelésről külön ad tájékoztatást.

Az adatkezelés célja: A Felhasználónak a Webáruházból történő megvásárolt termék „házhozszállítása” harmadik fél (futár, posta) közreműködésével az Adatkezelőt terhelő bizonylati rend megtartásával, és a bizonylatolással kapcsolatos kötelezettség teljesítése betartásával.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, melyben az érintett az egyik szerződő fél. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont) Amennyiben a felek között létrejött adásvételi szerződés teljesedéssel kapcsolatban (az érintett, mint vevő a vételárat megfizette, és az Adatkezelő, mint Eladó a megrendelt terméket a vevőnek átadta, aki a terméket átvette), az adatkezelés jogalapja a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése.

A kezelt adatok köre: számlázási név, e-mail cím, telefonszám, számlázási cím (irányítószám, település, cím), szállítási cím (irányítószám, település, cím).

Az adatok megőrzésének ideje: a Számviteli tv. 169. § (2)
bekezdése szerint a számla kiállítása évének utolsó napját követő 8. év utolsó napja.

Az adatkezelés helye: az Adatkezelő székhelyén található informatikai eszközök, a papír alapú iratok, számlák esetén az Adatkezelő irattára.

Adattovábbítás: a jelen fejezetben meghatározott adatkezeléssel érintett, az alábbi adatok az alábbi adatkezelőknek kerülnek továbbításra:

Adatfeldolgozók:

 

·       Név: Spedco Cargo & Logistics Hungary Kft.

·       Székhely: 2615 Csővár,  Madách u. 1

 

Az általa végzett adatfeldolgozói tevékenység: Kiszállító

4.    A Webáruház mint honlap használatára vonatkozó információk

Bár álláspontunk szerint a jelen pontban foglalt adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott adatok személyes adatoknak nem minősülnek, a teljeskörű tájékoztatás érdekében rögzíteni kívánjuk, hogy az Adatkezelő az Érintett általi felhasználói tevékenységekkel kapcsolatosan összesített formában tárolt, a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmas, statisztikai információkat gyűjt, és tárol a saját rendszerében, naplózás útján.

A napló tartalmazza többek között, de nem kizárólag az Érintett
felhasználó számítógépének IP címét, a felhasználás időpontját, valamint a felhasználói tevékenységet. Ezen adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem adja át, a napló tartalmát kizárólag saját elemzési céljaira, a felhasználói élmény javítására, valamint informatikai rendszer technikai fejlesztése céljára használhatja fel.

5.    A kezelt személyes adatok köre webáruház használata során (Cookies)

Erről bővebben a Virtuális Kiállítások Palotája Kft. COOKIE (süti) KEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ -jában olvashat.

6.   ÖNT MEGILLETŐ JOGOK

Ön bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak helyesbítését, pontosítását, azok törlését, korlátozását és
gyakorolhatja mindazon jogát, amelyre jogszabály Önt feljogosítja.

a.     A tájékoztatáskéréshez való jog

Az érintett személy a fent megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet a Szervezettől arról, hogy

·   milyen személyes adatait,

·   milyen jogalapon,

·  milyen adatkezelési cél miatt,

·   milyen forrásból,

·    mennyi ideig kezeli,

·     az adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait.

b.     A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. módosítsa valamely személyes adatát (például bármikor megváltoztathatja az e-mail címét). A VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

c.     A törléshez való jog

Az érintett személy írásban kérheti a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft.től a személyes adatainak a törlését.

A törlési kérelmet a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. abban az esetben utasítja el, ha a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. a személyes adatok további tárolására jogszabály kötelezi. Amennyiben azonban nincs ilyen kötelezettség, akkor a VIRTUÁLIS
KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. a kérelmet legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, és
erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

d.     A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

Az érintett személy írásban kérheti, hogy a személyes adatait a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA Kft. zárolja (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű̋ jelölésével és az
egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). A zárolás addig tart, amíg az érintett által megjelölt indok szükségessé́ teszi az adatok tárolását.

e.     A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy
írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha a VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁSOK PALOTÁJA
Kft. személyes adatot közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából
továbbítaná, felhasználná.

f.      hozzájárulás visszavonásának joga

Az érintett, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, jogosult arra, hogy
hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a
hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

g.     Panasztétel és jogorvoslat

Az adatkezeléssel kapcsolatosan Ön jogorvoslattal is élhet, ennek keretében az adatkezelés kapcsán az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhat panasszal, valamint panaszt tehet a felügyeleti hatóságnál, ha a megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes
adatok kezelése megsérti az adatvédelemre irányadó jogi szabályozást, végezetül Bírósághoz is fordulhat.

 

 

Adatvédelmi tisztviselő:

Név: Illés Renáta

Email: info@vikipalota.hu

Postacím: 1221 Budapest, Lepke utca 11/B

Felügyeleti Hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága

1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Levelezési cím: 1374 Budapest, Pf. 603.

Tel: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu